سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران

عالی

docx 1396 بهمن 24 حجم : 3 مگابایت صفحات : 28515000 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران

 

دانلود مقاله بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان

 

 

 

 

چکیده                                        1

مقدمه                                              3

بیان مسئله                                              3

 هدف پژوهش                                           4

 اهمیت ضرورت پژوهش                                    5

 انگیزه پژوهش                                            6

 سوالهای پژوهش                                        6

 تعاریف عملیاتی                                          6

 مبانی نظری پژوهش                                       11

 سابقه تاریخی و نقش ارتباطات                                12

 ارتباطات چیست                                     14

 تعاریف ارتباطات                                       15

هدف از برقراری ارتباط                                     17

انواع ارتباطات                                        18

 محاسن ارتباطات غیر رسمی                                 22

 شیوه های ارتباط                                       23

شکلهای ارتباط                                         25

 فرآیند ارتباطات                                           29

 الگوی ارتباطی برلو                                   31

 ارتباطات سازمانی به عنوان یک فرآیند متقابل                        31

 موانع برقراری ارتباط                                     32

 کارکردهای ارتباطات                                   33

 نقش ادراک در ارتباطات                                 45

 بازخور                                           47

ویژگی یک ارتباط مؤثر                                 49

 رفتار تأثیر گذار چیست                                 50

 نقش بیان مؤثر در ارتباطات                                50

چگونگی اثر بخشی و ارتقاء ارتباطات                             52

ارتباط مؤثرتر                                                52

 نقش شما در بهبود ارتباطات                                  53

ارتباطات محور توسعه                                   55

پیشرفت ارتباطات                                      56

انواع ارتباطات در سازمان                                 59

 اهمیت ارتباطات سازمانی                                63

مدیریت ارتباطات سازمانی                                  65

 اهمیت ارتباطات در مدیریت                                  65

ارتباطات و مشکلات مدیریت                                  69

عملکرد                                              70

مدیریت عملکرد                                     71

 دیدگاههای تاریخی در مورد عملکرد                            72

 تعریف ارزشیابی عملکرد                                 73

 سابقه مدل ACHIEVE                              75

استفاده از مدلACHIEVE                                77

سه کنش مدیریت عملکرد                                  81

برنامه ریزی عملکرد                                    82

 سرپرستی                                            83

 مرور بر عملکرد                                    85

 معیارهای عملکرد                                      85

 تجدید نظر در عملکرد ممکن است عملکرد را کم اهمیت جلوه دهد             88

الگوی بهبود عملکرد مدیریت                                 92

پیشینه پژوهش                                        96

تحقیقات داخل کشور                                      96

تحقیقات خارج کشور                                      98

 روش پژوهش                                      105

 جامعه آماری                                    105

نمونه و روش نمونه گیری                            105

 ابزار پژوهش                                    106

چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش                                                    107

روش تجزیه و تحلیل داده ها                        107

 توصیف داده ها                                  110

تحلیل داده ها                                   119

 بحث و نتیجه گیری                                 127

تفسیر سوال اصلی پژوهش                         127

 تفسیر سوالات فرعی پژوهش                        127

 

  نتیجه کلی                                     130

محدودیتها و مشکلات پژوهش                         130

 پیشنهادهای پژوهش                               130

 خلاصه پژوهش                                     131

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی                                   136

فهرست منابع لاتین                                     139

ضمایم

پرسشنامه مربوط به مدیر

پرسشنامه مربوط به کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

برآوردها نشان می دهد، مدت زمانی که در سازمانها صرف ارتباطات می گردد بین 50/0 درصد تا 90/0 درصد دامنه تغییر دارد، و اغلب اعضای سازمانها دست اندرکار فرایند ارتباطند و پیوسته به کار جذب، ارزیابی و پخش و توزیع اطلاعات اشتغال دارند، و در این راستا ارتباطات و چگونگی جهت گیری آنها به سمت اهداف سازمانی از مسائل ضروری مورد توجه مدیران است و این توجه ناشی از ارتباط مؤثر با کارکنان و درک انگیزه های ارتباطی آنان، در توفیق مدیران در دست یابی به اهداف طراحی شده سازمان عامل مؤثر است. ارتباطات از جمله موضوعاتی است که در علوم رفتاری و رفتار سازمانی از اهداف والایی برخوردار است و می تواند در عملکرد مدیران تأثیر عمده ای داشته باشد (محسنیان راد، 1369، ص 247).

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری کارکنان و مدیران سازمان ملی جوانان به تعداد 300 نفر کارکنان و 14 نفر مدیر دارای تحصیلات دیپلم تا فوق لیسانس در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای 14 نفر از مدیران به علت کمی شمارش گردید و 169 نفر از کارکنان انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای چهار کارکرد ارتباطات رابینز بوده است.

مقدمه

در دنیای کنونی نقش ارتباطات در یک مجموعه، به عنوان یکی از عناصر اولیه مدیریت به شمار می رود. بنابراین به نظر می رسد با توجه به رشد روز افزون سازمانها از یک سو و پیچیدگی مباحث مدیریتی از سوی دیگر اهمیت نیاز به ارتباطات روزانه و موثر بیشتر
می شود.ارتباطات سازمانی شامل فرایندی است که دو یا چند واحد از یک مجموعه از طریق تبادل نظر، اطلاعات مورد نیاز خود را مبادله کرده و از آنجایی که ارتباطات از عناصر اولیه مدیریت است، مدیران باید در سطوح مختلف با افراد مجموعه و یا همطراز خود ارتباط موثر برقرار کنند.

ارتباطات موثر یکی از عناصر کلیدی موفقیت مدیران است چرا که اطلاعات به عنوان یک ورودی با اهمیت در سیستم سازمانی و در سایه ارتباطات موثر وارد مجموعه شده و پس از راه یابی ، نیازمند سیستم ارتباطی کارآمد خواهد بود، تا مورد پردازش قرار گیرد و همانند خون در شریان آن مجموعه جریان یابدبدیهی است ارتباط مدیران با افرادی که در مجموعه تحت نظارت آنان انجام وظیفهمی نمایند، باید به بهترین شیوه ارتباطی جهت نیل به اهداف آن مجموعه باشد چرا که همه جوانب کار مانند آموزشی، ارجاع، ماموریت و ارزیابی عملکرد از طریق این ارتباطات صورت می گیرد.

بیان مسئله
با توجه به این که ارتباطات فرایندی محوری در تبادل اطلاعات بین اعضاء سازمان و بین سازمانی است و تعاملات قسمتهای مختلف را برقرار می کند بنابراین یک ابزار موثر در هماهنگ سازی کاربرد اثر بخش منابع انسانی تلقی می شود و در سازمانهایی که فرایند ارتباطات به خوبی برقرار نشود آثار و تبعاتی را بدنبال خواهد داشت که یکی از آنهامی تواند در عملکرد مدیران موثر واقع شود.

تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از تعارضهایی که بین افراد یا کارکنان یک سازمان پیش می آید ناشی از ارتباطات ضعیف و یا ارتباطات ناقص است. زیرا افراد هفتاد درصد ساعات کارشان را بصورت نوشتن، خواندن، صحبت کردن و یا گوش دادن صرف ارتباطات می کنند (رابینز ، 1998 . ص 310  ).

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
تحقیقات نشان داده است که مدیران، حدود 50 تا 80 درصد از وقت خود را به نحوی صرف ارتباط با دیگران می نمایند البته این امر چندان هم دور از ذهن نیست، زیرا ایجاد ارتباط برای تمام فعالیتهای یک سازمان امری حیاتی است. بدون وجود یک ارتباط موثر، (مدیریت، عملکردها، نوآوری، درک نیازهای مشتری و برنامه ریزی امور جاری ) انجام نخواهد گرفت و یا بسیار ضعیف خواهد بود. در هر سازمانی بدون وجود ارتباطات ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف سازمان غیرممکن خواهد بود و مشکلات زیادی در انجام عملیات و برآوردن هدفهای سازمان و ارزشیابی فعالیت ها بوجود خواهد آمد.

دانلود مقاله نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست